TCK 314 DEĞİŞECEK Mİ?

TCK 314 DEĞİŞECEK Mİ?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Diyarbakır konuşmasında kullandığı "dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak" cümlesi, Türkiye'de "genel af mı geliyor" tartışması başlattı.

Ancak hükümete yakın kaynaklar, genel af gibi bir düşüncenin bulunmadığını, daha önce üzerinde durulmuş olan Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklik konusunun gündeme yeniden alınabileceğini belirtiyorlar.

Başbakan Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı demokratikleşme paketi hazırlıkları sürerken, barış sürecine paralel olarak, KCK tutuklularının silahlı eyleme karışmamış olanlarının da serbest kalmasını sağlayacak bir yasal düzenleme beklentisi ortaya çıkmıştı.

TCK'ya göre Gizli kayıt delil oldu

Gizli kayıt delil oldu

Geçen yıl TCK'da yapılan değişiklikle, gizlice ses kaydı almaya verilen hapis cezası artırılırken, bir davada önce savcılık, ardından da mahkeme ilk kez gizli ses kaydını delil olarak kabul etti

TCK'ya sosyal medya ayarı

TCK'ya sosyal medya ayarı
Twitter yönetimi ile anlaşma yapmayı hedefleyen bakanlık, TCK'da da hakaret cezasını 2 yıl hapis yerine idari para cezasına çevirmeyi planlıyor

5271 CMK SORU VE CEVAPLARI-1

5271 CMK SORU VE CEVAPLARI-1

5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU soruları

1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre Soruşturma ve Kovuşturma kavramı neyi ifade eder?

(CMK. Madde-2) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder

2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilir mi?

Yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 2013

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 2013

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633

KANUN
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6460 Kabul Tarihi: 17/4/2013

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINDA KANUN 2013

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINDA KANUN 2013
30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633

KANUN

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6459 Kabul Tarihi: 11/4/2013

MADDE 1 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.”

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Nisan 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28620

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defter” ibaresi “kayıt” olarak, “ilişkin hususları” ibaresi “ilişkin hususlar ile elektronik ortamda yapılacak işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “İcra ve İflâs Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “8/a,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının başlığındaki “Defterler” ibaresi “Kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MÜSADERE VE ELKOYMA ALANINDA KILAVUZ İLKELER

MÜSADERE VE ELKOYMA ALANINDA KILAVUZ İLKELER

I. GİRİŞ

01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) mevzuatımız bakımından suç gelirlerine elkoyma ve müsadere yoluyla suç ve suçlulukla mücadele alanında etkili ve çağdaş düzenleme ve kurumlara yer vermiştir.

4. Yargı paketinde neler var

4. Yargı paketi Meclis'ten geçti
4. Yargı paketinde neler var

Kamuoyunda ''4. yargı paketi'' olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tam yargı davalarında, talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınıyor.

CMK TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

CMK TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578

YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN

LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza muhakemesinde;

a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,

b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının,

YENİ DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

5 Mart 2013 SALI Resmî Gazet Sayı : 28578 Yayınlanan Yönetmelikle Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu ile koruma kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik Yayınlandı

5 Mart 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28578

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Memurlar İçin Tck ve Cmk

BAZI KAVRAMLAR VE TANIMLARI
İnceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarında bazı kavramlarla sıkça karşılaşılmakta ya da bu kavramlar düzenlenen raporlarda sıkça kullanılmaktadır. Hukuksal metinlerde (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge vb.) ve yargı kararlarında da yaygın bir şekilde kullanılan bazı kavramlar; idare hukuku, disiplin hukuku ve ceza hukuku çerçevesinde kalınarak, ayrıntıya girilmeden genel hatları itibariyle bu bölümde tanımlanmaktadır.
Hukukî kavramların, içerdiği anlamlar itibariyle yerli yerinde kullanılması, aynı zamanda araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlarda ve/veya suç duyurularında belirtilen görüş ve kanaatlerin anlaşılabilirliğini, yerindeliğini ve tutarlılığını da sağlayacaktır.

Memurlar İçin Tck ve Cmk

BAZI KAVRAMLAR VE TANIMLARI
İnceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarında bazı kavramlarla sıkça karşılaşılmakta ya da bu kavramlar düzenlenen raporlarda sıkça kullanılmaktadır. Hukuksal metinlerde (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge vb.) ve yargı kararlarında da yaygın bir şekilde kullanılan bazı kavramlar; idare hukuku, disiplin hukuku ve ceza hukuku çerçevesinde kalınarak, ayrıntıya girilmeden genel hatları itibariyle bu bölümde tanımlanmaktadır.
Hukukî kavramların, içerdiği anlamlar itibariyle yerli yerinde kullanılması, aynı zamanda araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlarda ve/veya suç duyurularında belirtilen görüş ve kanaatlerin anlaşılabilirliğini, yerindeliğini ve tutarlılığını da sağlayacaktır.

Serbest Avukatlık Hizmeti Satın Alınması Yönetmeliği 2013

17 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28531

YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2012/4096
Ekli “Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve 28704 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam